ทำเนียบบุคลากร

งานแนะแนวและจัดหางาน

นางคณิศร สัจจะธีระกุล
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน


เบอร์ภายใน 8562    (02-118-0178)
Email :  psdkss@ku.ac.th

นางพัฒนา ชื่นจิตต์
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ

เบอร์ภายใน 8561    (02-118-0180)
Email :  psdpncj@ku.ac.th

นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ
นักวิชาการศึกษา

- หัวหน้าหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และศึกษาต่อ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน

เบอร์ภายใน 8563
Email :  psdspwd@ku.ac.th

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุรกิจสกุล
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน
- หัวหน้าหน่วยบริการนิสิตพิเศษ
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพนิสิต


เบอร์ภายใน 1073    (02-561-4522)
Email :  psdstsk@ku.ac.th

นางวิธิพร มังคลาภิวัฒน์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- หัวหน้าหน่วยให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตนิสิต
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการนิสิตพิเศษ

เบอร์ภายใน 1073
Email :  psdwpkr@ku.ac.th

นาสาวซูไฮนี สะแม
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- ประจำหน่วยบริการนิสิตพิเศษ


เบอร์ภายใน 1073
Email : psdshn@ku.ac.th

นางสาวกฤษณา  มั่นเสริม
พนักงานพิมพ์

- ประจำงานแนะแนวและจัดหางาน


เบอร์ภายใน
8564

Email :  psdkncr@ku.ac.th